Sista striden om Nobel center på Blasieholmen – före 24 maj

TogetherHEJ HALLÅ!
Det går fortfarande att kämpa mot Nobelhus AB. Fram till 24 maj.
Kopiera texten nedan.
Mejla den till
Förvaltningsrätten via Stadsbyggnadskontorets e-post f v b till Förvaltningsrätten.
Här kommer Överklagandet, Yrkande, Motiv, Sammanfattning

ÖVERKLAGANDE GENOM KOMMUNALBESVÄR

Till   Stadsbyggnadskontoret Box 8314 10420 Stockholm
e-post: stadsbyggnadskontoret@stockholm.se
f v b till Förvaltningsrätten i Stockholm

 Överklagat beslut: Kommunfullmäktiges i Stockholms kommun beslut 2016-04-25 att anta förslag godta exploateringsavtal med Nobelhuset AB för Nobel Center på Blasieholmen, del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. på Norrmalm. 2016:47 RI (Dnr 123-485/2016). Kommunfullmäktigeprotokollet § 19.

Yrkande: Jag yrkar, som kommunmedlem i Stockholms stad, att det överklagade beslutet upphävs och att därmed kommunfullmäktiges beslut 2016-04-25 att godkänna detaljplanen upphävs DP 2013-00460-54 (Utl. 2016:50).

 Motivering: Det överklagade beslutet innebär att kostnader för arkeologiska undersökningar, halva kostnaden för miljökonsekvensbeskrivningen och plankostnaderna m.m. ska betalas av staden. Detta är kostnader som i detta fall borde ha betalats av exploatören Nobelhuset AB.

Totalt ska skattebetalarna enligt senaste beräkningar i detaljplaneunderlaget bistå med 227 miljoner kronor, vilket redovisats i underlaget till det överklagade beslutet. Det kan dock visa sig bli betydligt mer beroende på osäkerheter kring t.ex. förstärkningar av kajkonstruktioner och erforderliga ytterligare arkeologiska undersökningar.

Dessutom var projektet inte finansierat fullt ut av Nobelhuset AB/Nobelstiftelsen när beslutet togs i kommunfullmäktige den 25 april 2016 och är ännu inte det.

Förra finansborgarrådet Sten Nordin (m) har sagt att staden kunde ha sålt tomten för betydande belopp till någon annan exploatör. Tomten har värderats till ca.1 miljard kronor av bl.a. Nobelstiftelsens förre ordf. Marcus Storch (enl. uttalande i artikel i SvD 2014-12-07). I stället har Stockholms stad genom en s k markanvisning lovat Nobelhuset AB marken som tomträtt utan vederlag.

Markområdet, med den användning som samtidigt samma dag beslutats genom antagande av en detaljplan för området, besitter således ett mycket stort värde och den byggnad som den privata exploatören Nobelhuset AB ska få rätt att uppföra skulle kunna inbringa stora hyresintäkter till fastighetsägaren/exploatören Nobelhuset AB.

Jag anser att ovan nämnda förhållanden inte är förenliga med likställighetsprincipen i Kommunallagen 2 kap, reglerna om hushållning med kommunala medel och/eller EUs regler om statsstöd (som inkluderar kommunalt stöd), fördraget om Europeiska unionens funktionssätt art 107 och 108. Det anmälningsförfarande som finns har åsidosatts

Beslutet strider vidare mot kommunallagen 8:1-2 genom gåvan överstigande hundratals miljoner kronor av skattemedel till ett privatägt aktiebolag, som drivs med vinstsyfte. Kommunfullmäktige har överskridit sina befogenheter genom gåvan till Nobelhuset AB. Det är inte Stockholms stads angelägenhet att bekosta arkeologiska utgrävningar för att Nobelstiftelsen genom Nobelhuset AB ska kunna bygga ett hus. Det är inte heller en kommunal angelägenhet att utan vederlag överlämna tomträtten till en fastighet på Blasieholmen i Stockholm till ett privat vinstdrivande aktiebolag, jfr RÅ 2006 ref 81. (Fallet avsåg ett anslag från Stockholm stad till en från staden fristående stiftelse om 61 miljoner kr.)

Joakim Larsson (m) är vice ordf. i både Exploateringsnämnden och Stadsbyggnadsnämnden,
t.f. gruppledare för den moderata fullmäktigegruppen i Stockholm samt ledamot av Kommunfullmäktige. Roger Mogert (s) är ordf. i Stadsbyggnadsnämnden och ledamot av Kommunfullmäktige.

Både Larsson och Mogert uppträdde i propagandafilmer inspelade av exploatören (Nobelhuset AB) innan detaljplaneförslaget lades ut för samråd. Se bifogade länk:
https://www.youtube.com/watch?v=oV6BGwcJzBI
www.youtube.com/watch?v=cwjskGA-gRE
https://www.youtube.com/watch?v=oV6BGwcJzBI

Filmernas syfte var att påverka allmänhetens och de beslutande politikernas åsikter om detaljplanen
i positiv riktning, innan planen lades ut för samråd. Joakim Larsson påstår dessutom i filmen att tomten på Blasieholmen är obebyggd. Detta medför att det inte har varit en opartisk bedömning när Joakim Larsson och Roger Mogert sedan beslutade i ärendet i resp. nämnd och i kommunfullmäktige. De har därför varit jäviga.

Vidare inleddes detaljplaneprocessen genom beslut 13 juni 2013 med en startpromemoria efter
ett förslag till beslut från Stadsbyggnadskontoret. Till grund för promemorian låg ett beslut från Stadsbyggnadskontoret, undertecknat av bl.a. stadsbyggnadsdirektören Susanne Lindh. Nobelhuset AB meddelade 3 dec. 2013 att Susanne Lindh anställts som VD i bolaget och skulle tillträda längre fram. Susanne Lindh sade upp sin tjänst vid Stadsbyggnadskontoret den 16 dec. 2013 och avgick den 31 jan. 2014. Det är ovisst när Susanne Lindh fick erbjudandet om VD-tjänsten.

Susanne Lindh har som stadsbyggnadsdirektör först beslutat om att inleda detaljplaneprocessen och förslaget till exploateringsavtal. Hon har under ärendets gång blivit erbjuden och accepterat tjänsten som VD hos exploatören, Nobelhuset AB. Susanne Lindhs tidigare underordnade på Stadsbyggnadskontoret och Stadsbyggnadsnämnden har sedan, i samarbete med Nobelhusets VD Susanne Lindh, bestämt hur detaljplanen och exploateringsavtalet ska utformas och genomföras.

Susanne Lindh har således suttit på två stolar under processen – först varit med och beslutat om att inleda en planprocess och sedan direkt efter detta tillträtt som den högsta beslutande hos exploatören.

Med hänsyn till det ovan nämnda kan Susanne Lindhs opartiskhet under tiden som stadsbyggnadsdirektör kraftigt ifrågasättas.

Upplysningsvis gäller att Kommunfullmäktiges beslut samma dag § 20 om antagande av detaljplan för området har överklagats till länsstyrelsen

Sammanfattning
Med hänvisning till att likställighetsprincipen i kommunallagen 2 § 2 st., EU-reglerna om statsstöd samt bestämmelserna om hushållning med kommunala medel 8 kap 2 § här har frångåtts samt att jäv förekommit under handläggningen av ärendet hos Stockholms stad och i den politiska processen (6 kap. 24 och 25 §§ kommunallagen, 11 § st. 1 och 5 förvaltningslagen) yrkar jag att de överklagade besluten upphävs.

Stockholm den 21 maj 2016
underteckna med ditt: namn
personnummer
postadress